תקנון


1. הגדרות


בחוזה זה תהיינה למונחים שלהלן המשמעות הנקובה לצידן, אלא אם נאמר בו במפורש אחרת,כדלקמן:-

א. ה"הסכם" –
     מסמך זה ותנאיו המהווים את התקנון.
ב. אתר "זמני" –
     דומיין הנמצא בבעלות פרטית לפי כל דין וחוק, " המהווה במה פרסומית למעסיקים להציג חברותיהם ולפרסם הודעות "דרושים" למשרות זמניות, וכן במה למחפשי עבודה מתאימים כדי לאתר הצעות עבודה הולמות להציע למעסיקים את מועמדותם בצורה מקוונת- (להלן- האתר).
ג. "יוביביט" –
     ספק/נותן השירותים/הנהלת האתר/מפעילי האתר- הנהלת השותפות ואתר "זמני", עובדיה וכל מי מטעמה הפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה והמספקים את שירותי האתר.
ד. "ספקי המידע"-
     משתמשים ו/או צדדים שלישיים המספקים תכנים לאתר "זמני" ו/או המאפשרים לאתר "זמני" להשתמש בשירותיהם.
ה. "משתמש"/"לקוח"/"מעסיק"/"מזמין"/"מחפש עבודה"-
     גולש אשר נכנס לאתר "זמני", מציג את פרטיו האישיים, נרשם כחבר באתר ומקבל שם משתמש וסיסמא, לרבות עובדיו, סוכניו, נציגיו, יורשיו או אפוטרופוסיו או כל גוף או אדם הבא מטעמו ו/או במקומו על פי דין.
ו. "מנוי באתר"-
     מרגע הרישום לשירותי האתר "זמני", המשתמש הופך למנוי באתר, ובכך הינו מסכים לכל ההצהרות המנויות בהסכם זה ומחויב לכל התנאים של הסכם זה כפי שהם מפורטים להלן, וכפי שיתעדכנו על ידי "יוביביט" מעת לעת.
לקוח אשר אינו מסכים לקבל על עצמו את תנאי הסכם זה - אינו רשאי להשתמש באתר
ו/או להירשם אליו ו/או להימנות עם מנויי האתר.
ז. "תוכנה"-
     תוכנה מתקדמת לסיוע בהשמת כוח אדם זמני באמצעות אתר "זמני" www.zmani.co.il של "יוביביט" המקנה דגש מיוחד להפעלת ממשק פשוט, תוך שמירה על גמישות מרבית, והמתבסס על פלטפורמה טכנית מתקדמת לצורך אבטחת מידע, יעילות ואמינות.
ח. "מידע" –
     תכנים אשר "יוביביט" תאפשר ללקוח להשתמש בהם במסגרת מתן השירותים, כדלקמן-
כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, תמונה, שירטוט, ציור, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים, בין אם התוכן בבעלות "יוביביט" ובין אם הוא בבעלות צד ג' שנתן ל"יוביביט" זכות שימוש בו.
ט. "תוכן", או "תכנים" –
     כולל נתונים מכל מין וסוג, לרבות מילוליים, חזותיים, קוליים, אור-קוליים ,(audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם והצגתם, לרבות (אך לא רק):- כל תמונה, צילום, איור, הנפשה(animation), , תרשים, דמות, הדמיה, דגימה ,(sample) סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר,(format) , פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית. (icon)-
י. "סוכן חכם"-
     מערכת באתר מאפשרת ל"מחפשי עבודה" לקבל התראות אוטומטיות בדואר אלקטרוני וב-sms כאשר מתקבלות באתר מודעות בתחומים המעניינים אותם.
"הסוכן החכם" ישגר את הודעותיו לתיבת הדואר האלקטרוני של כל "מחפש עבודה", וישלח הודעת , sms- לפי דרישת המשתמש, בתנאים המוגדרים מראש על-ידי "יוביביט".
יא . "השירותים"-
     אספקה ו/או מתן גישה ו/או מתן אפשרות שימוש ו/או ביצוע של פעולות בתכנים עבור לוח מודעות "דרושים" ושירותי ההרשמה, ה"סוכן החכם", פרסום אינפורמטיבי של חברתו/עסקו של המעסיק והקישורים אשר מסופקים למשתמש על ידי אתר "זמני" באחת או יותר מהפלטפורמות הבאות- ,sms או אינטרנט, או בכל צורה אחרת כפי שתציע "יוביביט" מעת לעת.
יב. "סודות מקצועיים"/"מידע סודי"
     כל מידע מסווג אשר יגיע לידי "המשתמש" בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל בו במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, כולל מבלי להגביל- מידע טכני,מידע חוזי, מידע סטטיסטי על שירותים, תוכניות, תמחור, שיווק ומידע רב ערך אחר שאפשר לעמוד על אופיו הסודי באופן סביר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל- מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.
יג. "תקופת ההשקה" –
     פרק זמן שבו יוכל הלקוח להשתמש לניסיון בתוכנה (AS IS) ללא תמורה, כש"יוביביט" רשאית להעניק לו תמיכה טכנית בסיסית.
משך הזמן המרבי לתקופה זו- עד 75 יום מהמועד שבו נחתם הסכם זה או מהמועד בו החל הלקוח להשתמש בתוכנה, ועד לא יאוחר מאשר 16.4.2008 (כולל).
יד. "דמי מנוי תקופתיים"-
     השימוש בתוכנה שבאתר "זמני" מותנה בתשלום תקופתי עבור השירות, שיידרש מ'המעסיקים' רק מתום 'תקופת ההשקה'
טו. "תמיכה טכנית"-
     "יוביביט" רשאית, על פי שקול דעתה ורצונה הטוב להעניק שירות עזר טכני ללקוחות. שעות העבודה לצורך אפשרות
קבלת תמיכה טלפונית- מיום א' עד יום ה' משעה 08:00 ועד שעה 17:00 , לא כולל שבתות וחגים.
טז. "דף מידע עסקי"/"דף חברה"-
     פרוט פרופיל של ארגונו/חברתו/עסקו של 'מפרסם הודעת דרושים' בהיקף מוסכם מראש.
התוכן והנוסח של הפרסום באחריותו המלאה של המפרסם. הפרסום יכול לכלול גם מלל וגם תמונות ו/או גרפים צבעוניים/שאינם צבעוניים.
יז ."משרות חמות"-
     10 המשרות החדשות האחרונות שזה עתה הגיעו לפרסום באתר "זמני".

2. כללי


 • המבוא,הכותרות והסעיפים והנספח להסכם זה, לרבות אלו שיערכו ו/או יצורפו בעתיד, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ונרשמו לשם נוחות והתמצאות בלבד, ואין  לעשות בהם שימוש לצורכי פרשנות הסכם זה.
 • הניסוח בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד, ובכל מקרה הכוונה גם לזכר וגם לנקבה. כמו כן- כל הנכתב בלשון יחיד מופנה גם לרבים, ולהיפך.
 • הנהלת האתר לא מתחייבת לספק דבר שלא צוין במפורש בהסכם זה.
 • הסכם זה מהווה התחייבות חוקית לכל דבר, בין הלקוח לבין "יוביביט".
 • הסכם זה חל על כל לקוחות "יוביביט" אשר הסכימו לתנאיו במועד הרשמתם ו/או במועד כניסתם האחרונה לאתר על ידי אשרור מחדש של התנאים.
 • הסכם זה עשוי להתעדכן מפעם לפעם.

3. מבוא


     "יוביביט" מספקת שירותי תוכנה לסיוע בהשמת כוח אדם זמני באמצעות אתר "זמני"
www.zmani.co.il .
התוכנה מתייחסת לשתי אוכלוסיות ייעד-
     א.     מעסיקים
     ב.     מחפשי עבודה.
     "יוביביט" פונה בעיקר לקהל יעד צעיר כגון: תלמידי תיכון, חיילים משוחררים וסטודנטים, אך בד בבד גם לקהלים כמו עקרות בית ולגמלאים.
     התוכנה מאפשרת לחברות, לבעלי עסקים ולגורמים פרטיים לפרסם באתר "זמני" פרטים על עצמם וכן הודעות "דרושים" למשרות זמניות, וכן למחפשי עבודה זמנית מתאימים להציע למעסיקים את מועמדותם בצורה מקוונת.
     לפיכך השירות הניתן על ידי "יוביביט" מתמצה בהפצת חומר פרסומי ואינפורמטיבי מחד, ובאיתור מידע באמצעות "דרכי התקשרות" המסופקות על ידי אתר "זמני" מאידך.
     כל מעסיק יוכל להשתמש במדור "הדרושים" של אתר "זמני", ולפרסם בו מודעה אישית, הכוללת את פרטיו האישיים/פרטי ארגונו או לחברתו.
     בנוסף על כך-החל מאפריל 2008 האתר יציע ל"מעסיקים" איזור אישי, בו ניתן להציג מידע על ארגונם/חברתם . במקרים בהם הלקוחות יהיו מעוניינים לפרסם גם תמונות- על הלקוחות יהא לוודא כי התמונות ששלחו הינן בגודל וברזולוציה המתאימה- (עד אפריל 2008 האתר יאפשר לפרסם רק לוגו של המעסיק, על פי בקשתו).
     פניות מועמדים מתאימים מגיעות עבור כל הודעה ולכל מפרסם על גבי טופסי ההרשמה המקוונים, וזאת במרוכז באתר האינטרנט ומיידית לאחר רישום הפניות.
     תחילת השימוש באתר, בתכניו ובמכשירי קצה שונים -(לרבות מסירת כל מידע לפרסום באתר זה וקריאת הודעות המתפרסמות בו), מעידה על הסכמתו של הלקוח ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי "יוביביט" מעת לעת, הכול כמפורט בהסכם זה, וכפופה ומותנה בכך שהלקוח יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם חתימה על הסכם ההתקשרות/רישום לאתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם ההתקשרות ויקיים אותם.
     אם הלקוח לא מקיים את התנאים והמגבלות הללו, "יוביביט" רשאית לבטל הסכם זה, לחדול מלספק ללקוח את השירותים, למחוק ולהסיר כל מודעה שמסר לפרסום במסגרת השירותים, ולמנוע ממנו את המשך השימוש בשירותי האתר.
     כדי לאשר את הסכמתו לתנאים ולהירשם תקופתית כמנוי באתר, לרבות שימוש במנגנון הודעות SMS בהתבסס על מודל REVERSE BILLING באמצעות חברות MICROPAY ו- ,NETVISION על הלקוח לסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך ולהקיש על הכפתור "אני מסכים לתקנון האתר".
הלקוח מקבל הודעה שמסבירה לו כיצד עליו להתחבר לשירות ומה הן העלויות הכרוכות בחיבור לשירות. עליו לשלוח מילת קוד למספר מסוים, ורק לאחר מכן הוא יתחיל לקבל הודעות.
     הנרשמים לשירותים רצופים של 3 חודשים ויותר, ו/או לקבלת 'שירותים מיוחדים' חייבים גם בחתימה על הסכם ההתקשרות.
     אם הלקוח אינו מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, ובחר שלא לסמן את התיבה, ושלא לחתום על הסכם ההתקשרות במקרה בו הוא אמור לעשות כן, הוא אינו רשאי לעשות שימוש באתר "זמני" לכל מטרה שהיא ו/או להירשם לאתר ולמסור מודעות, או תכנים אחרים שביקש לפרסם באתר או באמצעותו ו/או לא יוכל לענות על מודעות "דרושים" שבאתר.
     פרסום המודעה יבוצע על ידי "יוביביט" לאחר קבלת ההודעה לפרסום באתר, ובדיקת הצד של 'פרטי הלקוח' ועמידתו בדרישות התשלום/ההתקשרות. המודעה תתפרסם במשך כל תקופה כפי שתקבע בהסכמה בין אתר "זמני" לבין המעסיק, ולאחר מכן תמחק. במקביל- המעסיק זכאי בכל עת תוכל לפנות ולבקש את הסרת המודעה.
     מובהר בזאת כי אחסון והצגת ההודעות/הפרסומים על ידי אתר "זמני" ללקוחותיו לא תפורש בשום מקרה כמסירת 'חזקה' בחומר לידי אתר "זמני".
     מיקום המודעה יקבע על-ידי "יוביביט" לפי שיקול דעתה המוחלט, מבלי שתהיה ללקוח כל טענה, תביעה ודרישה בעניין זה.
     עיצוב המודעה יקבע על ידי אתר "זמני" לפי שיקול דעתו .
     "יוביביט", על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לסרב לפרסם כל מודעה שנמסרה לפרסום, וזאת מכל סיבה שהיא. "יוביביט" רשאית גם למחוק כל תוכן כאמור, אפילו כבר פורסם באתר "זמני" בעבר, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.
     לרבות אך בלי לגרוע מהאמור לעיל, "יוביביט" תהיה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, מסיבות טכניות, ו/או אם המידע שפורסם, או האופן שבו פורסם, נוגדים איזה מתנאי השימוש באתר "זמני", או תנאי שהוא בתקנון זה, או אם המודעות בלתי ראויות, או אם המודעות עלולות לפגוע ב"יוביביט" ו/או במשתמשים/בציבור, או שיעוררו מחלוקות ומחאות, או אם תשומת הלב של "יוביביט" הופנתה במפורש לכך שהתכנים שפורסמו מפרים את הוראות החוק.

     כל 'דורש עבודה' יכול ליצור פרופיל אישי במערכת הממוחשבת של "יוביביט". הפרופיל כולל פרמטרים שונים כגון המועדים שבהם נוח לו לעבוד, המיקום המתאים ביותר עבורו, תחומי העבודה שמעניינים אותו, השפות אותן הוא מדבר, השכלתו וכו'.
     בעת פרסום משרה באתר "זמני"- המערכת מבצעת מיידית סינון, חיתוך והצלבה מלאים, ושולחת הודעה באמצעות "סוכן חכם "לגבי דרישות המשרה לכל המועמדים הפוטנציאליים המתאימים,

     מערכת ה"סוכן החכם" באתר מאפשרת ל'דורש העבודה' לקבל התראות אוטומטיות בדואר
אלקטרוני וב-- ,SMS כאשר מתקבלות באתר מודעות בתחומים המעניינים אותו.
     מחירה של כל הודעת SMS לקבלת התראות אוטומטיות הינו 0.5 ₪ . שירותי ההודעות/ההתראות דלעיל נעשים באמצעות חברת MICROPAY במודל REVERSE BILLING ובאמצעות חברת Netvision . החיוב ייגבה מהלקוח באמצעות החשבון הסלולארי שלו עם הפעלת שירותי .SMS
     כבכל מערכת טכנולוגית, גם ב"סוכן החכם" יתכנו טעויות, שיבושים או תקלות. "הסוכן החכם" ישגר את הודעותיו לתיבת הדואר האלקטרוני של 'דורש העבודה' ול- - SMS בהיקף –( עד 15 הודעות SMS ליממה, אלא אם הלקוח ציין אחרת), ובמועדים מוגדרים כפי שסוכמו מראש.
     כל הודעה שנשלחת נספרת, גם אם אינה מגיעה אל היעד.
     ידוע ללקוח שהפעלת "הסוכן החכם" אינה באה במקום בדיקה של המודעות המתפרסמות באתר.
     בשום מקרה נציגי "יוביביט" אינם מתערבים בזהותם הספציפית של העובדים שיבחרו לאייש את המשרות הפנויות- (ואלו יקבעו על-ידי המעסיקים).
     אתר אינטרנט "זמני" מהווה, כאמור, במה פרסומית למעסיקים להציג צורכיהם. אין להתייחס לאתר זה כאל אתר מכירת שירותים, ואין לראות במנהל האתר או במי ממפעילי האתר כ "מוכר" ו/או כמי שמציע מטעמו את השירותים המפורסמים לגולש.
     מפעילת האתר אינה בודקת את זכותם של מזמיני ההודעות/הפרסומים לפרסם את המידע באתר.
     למפעילת האתר אין שליטה על התכנים באתר, והיא אינה כותבת, בודקת, מוודאת, או מבקרת את תוכן ההודעות והפרסומים שמועברים לאתר על ידי הלקוחות, וכן לא בוחנת את האמתות של ההודעות/הפרסומים ו/או את התאמתם לתיאורם ולסיווגם באתר ו/או סדר עדיפות להופעתם בו, שכן הם נמסרים ו/או מעודכנים על ידי הלקוחות עצמם ו/או כל צד שלישי אחר, ללא כל חובת התערבות מצד הנהלת האתר.
     האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, חלה על מזמיני ההודעות/הפרסומים בלבד.
     "יוביביט" אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר "זמני" תהיה היענות ומי יגיב לתכנים שתפרסם, וכן היא אינה מתחייבת כי עסק או שירות זה או אחר באזור מסוים או בתחום מסוים יופיעו באתר, ואינה מבטיחה כי ההעסקה תהיה משתלמת ושהעובדים הטובים/הטובים ביותר מהקיימים בישראל יחפשו מעסיקים מתאימים באמצעות האתר.
     "יוביביט" לא תשא כלפי הלקוח (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליו, או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או משימוש בתכנים אלו, או מהסתמכות עליהם. "יוביביט" לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידי הלקוח.
     אתר "זמני" אינו מתחייב כי המידע שמוצג בו- (לרבות תכנים ושירותים של צדדים שלישיים)- הינו נכון/תקף/אמין, מדויק/מלא, מעודכן, חוקי, בעל ערך כל שהוא, ו/או הולם את ציפיות הלקוח ודרישותיו..
     תכנים המופיעים באתר אינם מבטאים את דעת "יוביביט" או את עמדתה. אין להסתמך על הנתונים שמופיעים בשירות "זמני" לכל מטרה שהיא, ויפה יעשה המשתמש אם יצליב נתונים ממקורות אחרים לפני שיקבל החלטה באיזה שהוא תחום.
     התוכנה והמידע, בכפוף לתנאים ולתקנות שלהלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהשימוש בשירות של אתר "זמני".
     כל גרסא חדשה או משופרת של שירות אתר "זמני" תפעל בכפוף לתנאי השימוש, שעוברים שינויים מעת לעת, אלא אם נאמר במפורש ובכתב אחרת.
     תנאים אלה חלים על השימוש באתר "זמני" ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
     תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין "זמני" לבין כל אדם המשתמש בשירותי "זמני", במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים של אתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם הגיע באמצעות השימוש ב"זמני".
     אין להשתמש בתכנים ובשירותים של אתר "זמני" באופן אחר, אלא אם כן נתקבלה הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של "יוביביט" לכך, ובכפוף לתנאי הסכמה זו (אם ניתנה).
     כל מבצע הזמנה חייב למסור פרטים מדויקים, שהם שלו בלבד, ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו. רשאי לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שהינו כשיר לכך משפטית, כאשר המידע באתר נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, למעט עותק בודד לצרכים אישיים של המשתמש. השימוש באתר אינטרנט "זמני" אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.
     מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי "יוביביט" רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן "יוביביט" רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות הלקוח, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות .במקרה כנ"ל יועברו פרטי הלקוח שבידי "יוביביט" לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והלקוח מסכים לכך מראש.
     הלקוח אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של "יוביביט".
     "יוביביט" מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של הלקוחות, ביוזמת הלקוחות, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

"יוביביט" שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר "זמני", לרבות במפרט הטכני, שינוי מבנה וצורה של האתר ושינוי בתנאי השימוש וההפעלה שלו (כולל היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור בהם), וזאת בכל עת מכל סיבה (לרבות בגין האופי הדינאמי של האינטרנט ובגין השינויים
הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת), בלי כל הודעה מראש, ללא מסירת הסברים, והשינוי יחייב מרגע הפרסום באתר .
     "יוביביט" תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות
פרסום הודעה ב"זמני",שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.
באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם.
     אם הלקוח מעוניין להכניס עקב השינוי באתר שינויים בתוכן המידע שמסר לפרסום באתר, באחריותו הבלעדית לבקש זאת בכתב מ"יוביביט" לעשות כן.
ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "יוביביט" ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.
     אם הלקוח ימשיך להשתמש בשירותים לאחר הודעה כאמור, ייראו אותו כמסכים לתנאים המתוקנים. אם אינו מסכים להם, זכותו היחידה היא לחדול משימוש בשירותים, ולא תהיה לו כל
טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "יוביביט".

4. הצהרות/התחייבויות הצדדים


 • הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ו"יוביביט" בהקשר עם אתר האינטרנט "זמני".
 • הצדדים מצהירים ומאשרים כי האמור בחוזה זה משקף את כל שהוסכם והותנה ביניהם במלואו וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות,
  מצגים, השפעות, ויתורים והתחייבויות בע"פ ו/או בכתב ו/או במתכונת אלקטרונית, שנעשו (אם נעשו ) לפני מועד החתימה על ההסכם על ידי הצדדים, עובדיהם
  או הבאים מטעמם, שאינם נכללים בהסכם זה, ושאין בהם ולא יהיה בהם כדי להטיל חובות או אחריות על מי מהצדדים.
 • חוזה זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 • בכל מקרה של סתירה בין תנאי חוזה זה לבין תנאים אחרים באתר, במסמכי הלקוח ו/או בכל מסמך אחר, אשר מועד כתיבתו מוקדם למועד חתימת חוזה זה,
  כוחם של תנאי החוזה עדיף.
 • כל הרשמה למשרה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים ב"זמני" ו/או באתרים אחרים הקשורים ל"זמני ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר "-
  תסוכם ישירות בין "המעסיק"- ו"מחפש העבודה". בהיעדר הוראה אחרת לעניין זה, "יוביביט" ו/או מי מטעמה, אינם צד לכל עסקה כזו, ולא ישאו באחריות
  לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות אתר "זמני".
 • מוצהר ומוסכם בזאת כי בין "יוביביט"/האתר ובין הלקוח ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו כתוצאה ממתן השירותים, לא,מתקיימים יחסי עובד מעביד ו/או יחסי
  שליחות ו/או קשרי יזמות משותפת, שותפות/ סוכנות, וכי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם היא מערכת יחסים של ספק ולקוח.
 • מוסכם על הצדדים כי כל הנחה, הימנעות מפעולה ושינוי בחוזה, בסיכומים, בהבנה, במצג, בויתור ובארכה, או בתנאים הכלליים, יהיה תקף רק אם נעשה
  מראש ובכתב, ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.
  כמו כן מוסכם כי זכויותיה של "יוביביט" כלפי הלקוח לא יפגעו עקב מתן ארכה ללקוח, ואי
  תגובה מצידה לא ייחשב כוויתור כלשהו כלפי הלקוח. כמו כן- ויתור מפורש או 'מחדל לממש
  בזריזות כל זכות הנכללת בתנאי הסכם זה', לא יצרו ויתור מתמשך או ציפייה לאי-אכיפה.
 • מוסכם כי הימנעות מ'תביעת זכות' לא תחשב כוויתור על אותה זכות. כמו כן- אם ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא,על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה
  מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י מסמך זה.
 • מוסכם בין הצדדים כי "יוביביט" לא תהא אחראית בגין כל חומר ו/או מידע ו/או פרסום באתר "זמני". כמו כן מוסכם בין הצדדים כי לחברות MICROPAY ו- NETVISION לא תהא כל אחריות בכל הנוגע לשירות הודעות SMS המתבסס על מודל REVERSE BILLING המסופק על ידן ל"יוביביט" וללקוחותיה.
 • הצדדים מאשרים ומסכימים שההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם התקשרות זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה וכי הלקוח לקחם בחשבון
  בהחלטתו לכרות הסכם זה עם "יוביביט".
 • "יוביביט" רשאית לחתום ולנהל הסכמים דומים עם לקוחות נוספים ללא שום קשר לעסקה ספציפית עם מעסיק זה או אחר, בד בבד- הסכם זה אינו מגביל את
  זכותם של המעסיקים להשיג קשר עם "מחפשי עבודה" דרך כל גורם אחר ו/או בעצמם, ואת זכותם של "מחפשי עבודה" לבדוק לוחות "דרושים" באתרים/במקומות
  אחרים.
 • מוסכם שאם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות, הנזכרים להלן, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם, או שאינם ניתנים לאכיפה, ייחשבו כאילו הוחלפו
  בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה, שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.
 • גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים,המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה, ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים, שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

5. תקופת מתן השירותים


     הסכם זה הינו למתן השירותים ללקוח למשך תקופה כפי שנקבעה בין הצדדים.
     'מחפש העבודה' רשאי להירשם לאתר ללא תשלום.
     דינו של "המעסיק" כדין 'מחפש העבודה' במהלך 'תקופת ההשקה'.
     בתום "תקופת ההשקה" השירות ל'מעסיק' יינתן בהסתמך על 'רכישת שירותים' על בסיס 'התקשרות קבלנית' -(להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"). ל'מעסיק' תהיה נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית להאריך את ההתקשרות עם "יוביביט" בתקופה נוספת- (להלן: "תקופת התקשרות נוספת"), וזאת על ידי הודעה בכתב יומיים לפני תום התקופה, או דרך מנגנון הרישום והתשלום המצוי באתר.
     "המעסיק" יקבל גישה למערכת תוך 7 ימי עבודה מיום החתימה על חוזה ההתקשרות והסדרת התשלום הראשון- (אם נדרש תשלום), לפי המאוחר מביניהם, או באופן מיידי עם הסדרת הרישום ותשלום במערכת המצויה באתר.
     "מחפש העבודה" יקבל גישה למערכת מיידית לאחר הסדרת הליכי הרישום באתר.

6. תשלום/תמורה


     בשלב זה שירותיה של "יוביביט" באמצעות האתר "זמני" הינם ללא תשלום "דמי שירות/דמי מנוי תקופתיים", למעט השימוש שעושה "מחפש העבודה" ב"סוכן חכם" באמצעות שירותי SMS.
     "יוביביט" רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים באתר "זמני" בלא תשלום, כולם או מקצתם, מכל סיבה שהיא.
     כל שינוי במדיניות זו והודעה על הכוונה לחייב תשלום עבור השימוש בשירותים אלה יפורסמו בעמוד העוסק בתשלומים עבור השירותים של האתר, וכן יועברו בדואר אלקטרוני, המעודכן במסד הנתונים של "יוביביט", לכל לקוח עד עשרה ימים מראש.
     האמור לעיל כרוך במספר הדגשים:
     א.     "מחפש עבודה" -כל עוד "יוביביט" לא החליטה אחרת, לקוח זה פטור מתשלום בגין הרישום והצפייה ו/או הגלישה באתר, וכן בעבור הצגת המועמדות 
     למודעות "דרושים".
     ב.     ה"מעסיק" –
     במהלך "תקופת ההשקה" -מודעת מילים בסיסית, תפורסם באתר "זמני" בלא תשלום למשך 75
     יום ולא יאוחר מאשר עד 16.4.2008 (כולל).
     פניות מועמדים מתאימים לכל הודעה תועברנה באתר במקובץ לכל מפרסם על גבי טפסים
     מקוונים, וזאת מיידית לאחר רישום הפניות, וללא כל תשלום.
     בתום "תקופת ההשקה", החל מ- 17.4.2008 "יוביביט" תאפשר ללקוח שירות בהתאם לחבילת
     השירותים אותה ירכוש כמנוי.
     לקוח המעוניין בשינויים טכניים וגראפיים 'בדף החברה' באתר "זמני", רשאי לבקש מ"יוביביט" לתמחר זאת, ולהביא בפניו הצעת מחיר לביצוע השינוי,
     כולל התייחסות ללוח
     זמנים. אם הצדדים יגיעו לידי הסכמה בנושא זה, ייחתם ביניהם הסכם התקשרות שיכלול את פירוט השינוי/שינויים, לוח הזמנים, והמחיר.
     לקוח המעוניין בפרסום רצוף לגבי פרופיל חברתו/עסקו בדף מידע עסקי/דף החברה, יחתום על
     הסכם התקשרות עם "יוביביט", וישלם תשלום מיוחד על פי משך התקופות המתבקשות.
     בכל עת יתאפשר לקדם מספר מודעות "דרושים" בו זמנית, ולהקנות להן עדיפות במיקום
     הפרסום באתר "זמני" במדור בו סווגו. מתן קדימות כנ"ל מותנה בתשלום מיוחד של
     המעסיקים הראשונים שהביעו התעניינות באופציה זאת, ושהתחייבו לתשלום בהתאם בהסכם
     התקשרות עם "יוביביט".

     ג.     עדכון תעריפים (תשלומים שייגבו לאחר 'תקופת ההשקה')
     שירותיה של "יוביביט" משתנים ומתעדכנים לעיתים קרובות.
     "יוביביט" תהיה רשאית לשנות את תעריף דמי השירותים בכל עת לפי שיקול דעתה ובלבד
     שהתריעה על כך, ופרסמה את המחיר העדכני של השירותים באתר "זמני" 30 יום מראש.
     מאידך בכל מקרה- מחיר ה'חבילה/המודעה' לא יועלה ללקוח בתקופת ההסכם הנוכחי שלו.

7. דרישות ומידע להרשמה


   הרשמה לאתר תתבצע כדלקמן-

     'מחפש עבודה'- באמצעות המערכת הממוחשבת.

     'מעסיק המפרסם הודעת "דרושים" ו/או מודעה לפרסום אינפורמטיבי של חברתו/עסקו עד 3 חודשים' - באמצעות המערכת הממוחשבת.

     מעסיק המפרסם הודעת "דרושים" ו/או מודעה לפרסום אינפורמטיבי של חברתו/עסקו במשך 3 חודשים ויותר ו/או מעוניין בשירותים מיוחדים- יחתום על הצטרפות כמנוי לשירותי אתר "זמני", ויחתום עם "יוביביט" על הסכם התקשרות (לרבות טופס ההזמנה שבנספח להסכם ההתקשרות).

     לקוח אשר חתם בעבר על הסכם עם "יוביביט", לא יידרש לחתום פעם נוספת על ההסכם, אלא יחתום על טופס הזמנה מקוונת חדשה בלבד.

     בהרשמת המעסיק לשירותי אתר "זמני", וכתנאי לפרסום מודעת "דרושים" יתבקש הלקוח לספק אינפורמציה מזהה אודותיו- מידע אישי, כדוגמת שמו, כתובתו/ פרטי ארגונו או חברתו, דרכי ההתקשרות עמו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו. המעסיק רשאי, כמובן, להוסיף פרטים כרצונו. הפרטים שימסרו על ידי המעסיק יפורסמו בהודעתו, למעט פרטי זיהוי שצוין לצידם בטופס ההרשמה במפורש, שלא נועדו לפרסום.
     בהרשמת מחפש עבודה לשירותי אתר "זמני", יתבקש הלקוח למלא פרטי חובה אחדים -(כדוגמת מקצוע, העבודה המבוקשת וכתובת דואר אלקטרוני). 'מחפש העבודה' רשאי, כמובן, לקבוע אילו פרטים נוספים ברצונו למסור. הפרטים שימסור יפורסמו במשרה אליה נרשם,
     הלקוח מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו.
     עיצוב המודעה יקבע על ידי "יוביביט", לפי שיקול דעתה הבלעדי.
בכפוף להוראות תנאים אלה, כל בגיר, תושב ישראל, זכאי להשתמש בשירותים, ובכלל זה לפרסם מודעות ותכנים אחרים ב-"יוביביט", בתנאי שהשלים את תהליך ההרשמה לשירותים ומסר את הפרטים המתבקשים במהלכו.
     למרות זאת, "יוביביט" רשאית, שלא לאפשר ל'משתמש מסוים' להשתמש בשירותים - וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם בעבר השתמש בהם.
     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "יוביביט" רשאית לבטל את זכאותו של לקוח להשתמש בשירותיה בכל אחד מהמקרים הבאים: -
 • אם בעת ההרשמה לאתר "זמני" מסר במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע ב"יוביביט", או באתר "זמני", או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של "יוביביט";
 • אם השתמש בשירותי "יוביביט" לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפר את תנאי הסכם זה, או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שמציעים "יוביביט" או גורם אחר כלשהו מטעמה.
 • אם הינו חייב כספים ל"יוביביט" או לחברות קשורות עימה, ולא פרע את חובו, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
     בעת הרישום הלקוח יתבקש לבחור 'שם משתמש' וסיסמה. 'שם המשתמש' והסיסמה ישמשו אותו לצורך הזדהות בכל כניסה לאתר "זמני", וזאת לשם שימוש בשירותי "יוביביט".
     בכל עת שהלקוח יבקש לפרסם באתר מודעות או תכנים אחרים, או להאריך את תקופתם או למוחקם, הוא יידרש להזין את 'שם המשתמש' והסיסמה שלו במקום המיועד לכך. 'שם המשתמש' והסיסמה יזהו את הלקוח, ויחסכו ממנו את הצורך למלא שוב את פרטיו האישיים. יהיה עליו רק לוודא כי פרטיו, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, מעודכנים עדיין. אם אינם מעודכנים, הלקוח מתבקש לתקנם כדי שניתן יהיה לספק את הזמנתו, ובמקרה הצורך אף ליצור אתו קשר.
     למען הגנת הלקוח והגנת משתמשים נוספים אין לשתף כל אדם ו/או ישות עסקית בפרטי הליך הרישום (לרבות שם המשתמש' ו/או הסיסמה) למטרת שימוש לא מורשה/שימוש לרעה בשירותי "יוביביט", או לכל מטרה אחרת.
     "יוביביט" רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
     כתנאי לפעילות הלקוח באתר "זמני", ייתכן שהלקוח יידרש להציג מסמכים מזהים וכל מסמך אחר אשר יתבקש על ידי " יוביביט", כך שתמנע כל אפשרות להתחזות לאדם ו/או לאישיות משפטית אחרת, או להסתיר זהותו ו/או לשימוש בשמות בדויים.
     בכל מקרה- הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
     אי הצגת מסמכים כאמור, לא תאפשר ללקוח להימנות על לקוחות "יוביביט".
     במקרים בהם הלקוח נרשם עבור תאגיד ו/או עבור ישות עסקית, ההתקשרות בהסכם זה מהווה הצהרה כי ברשות הלקוח הסמכות לקשור את התאגיד ו/או את הישות העסקית, לפי העניין, בחוזה זה.
כמו כן הלקוח מצהיר כי אינו מייצג שותפות עם אדם/ישות /ארגון באופן בלתי הולם.
     הלקוח הינו האחראי הבלעדי לכל ההודעות שנשלחו, הצהרות שנעשו, או פעולות או מחדלים שנעשים במסגרת אתר האינטרנט "זמני" תחת השימוש במידע ההרשמה שלו - (לרבות שמו והסיסמה שקבל).
     אם קיים חשש כי מישהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת הלקוח, על הלקוח להודיע על כך ל"יוביביט" באופן מיידי.
     על הלקוח "מחפש העבודה" לדאוג להודיע ל"יוביביט" כאשר לא יזדקק עוד לשירותיה. הודעה זאת משמעותית בעיקר לצורך הפסקת הפעלת ה"סוכן החכם" באתר "זמני" בעבורו, לרבות העברת הודעות SMS על משרות פנויות ומתאימות.

8. תנאי השימוש


     באתר "זמני" מתפרסמים תכנים שמקורם ב'משתמשי האתר', מותנה בכך שלא יועלו לאתר קבצים ו/או מסמכים ו/או תמונות אשר יש בהעלאתם ו/או בפרסומם כדי להוות הפרה של הדין ו/או של זכויותיו של צד שלישי כלשהו.
     תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך.
     "יוביביט" בלבד רשאית לפרסם במסגרת אתר "זמני" מסרים מסחריים, מודעות או
פרסומות מסחריות- ישירות ו/או באמצעות צד שלישי. פרסומות ומסרים אלה ישולבו ככל האפשר
באופן שהלקוח יבחין ביניהם לבין תוכן הודעות האתר.
     שירותי האתר עומדים לרשות הלקוח בין היתר בתנאי שיסכים לצפות בפרסומות ובמסרים מסחריים. מסיבה זאת נאסר עליו להתערב בפרסומות ובמסרים או להסירם.
    "יוביביט" עושה ותעשה ככל יכולתה לשמור על שלימות הנתונים והמידע המאוחסן בשרת
שלה ולגבות אותו.
     "יוביביט" מוודאת שמירת המידע שבשרת מפני פריצות וגניבות למיניהן בהסתייע באמצעים כמו- חומת אש של צ´קפוינט ו- Fortygate, אולם לא תוכל להבטיח כי החומר יהיה מוגן לעולם.
עקב כך הלקוח מתבקש שלא לאחסן פרטים רגישים וחסויים שפגיעה בהם עשויה לגרום לנזק בלתי הפיך. בכל מקרה, "יוביביט" לא תשא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם ללקוח או לצד שלישי עקב כך.
     אין להציג תכנים מאתר "זמני" בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
     אין לקשר לרכיבים בודדים באתר - כדוגמת קישור ישיר לתמונות או למסמכים המצויים
באתר, להבדיל מקישור לעמוד המלא שבו הם נמצאים.
     אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי "יוביביט", אלא
בכפוף לקבלת הסכמתה של "יוביביטי" לכך מראש ובכתב.
     אין לפרסם משרת העוסקות או קשורות בשיווק רב שכבתי.
     אין להציג את האתר "זמני" באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן באופן הגורע מן התכנים המצויים בו.
     אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או תפקודם, או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומי, תכנים מסחריים ועוד.
     אין לקשר לתכנים מאתר "זמני" שאינם דף הבית של האתר ('קישור עמוק') ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא במקרים בהם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר "זמני", במלואו וכפי שהוא ,(AS IS) , כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין
לשימוש ולצפייה בו באתר "זמני" .
     כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר "זמני" להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמא: בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף
או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
     "יוביביט" רשאית להורות לבטל כל 'קישור עמוק,' כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור העמוק לאלתר, ולא תתעורר כל טענה, דרישה או תביעה כלפי "יוביביט" בעניין זה.

9. פרטיות הלקוח


     כל הודעות הטקסט והמולטימדיה (כמוSMS ) שתשלחנה על ידי הלקוח תזוהנה תמיד במספר הטלפון של הלקוח אצל "יוביביט", אפילו אם הלקוח בקש שמספרו יישאר חסוי, ולכן כל הודעת דואר אלקטרוני שתשלח על ידי הלקוח תציין לפחות את שם המשתמש שלו בשירות, דבר המאפשר לזהותו.
     "יוביביט" תטפל בזהירות במידע אותו הלקוח מעביר בעת רישומו לקבלת שירותים.
     "יוביביט" אינה חושפת מידע אישי על לקוחותיה או 'לקוחות עבר', אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על-פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה בצעדים משפטיים- (פליליים או אזרחיים) - בגין פעולות שהלקוח עשה באתר. במקרה זה רשאים בעלי האתר למסור את פרטי הלקוח לצד הטוען כי נפגע ממנו, או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
     "יוביביט" תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו ע"י הלקוח במסגרת ביקורו ו/או פעילותו באתר "זמני", ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו באתר על ידי התחקות אחר פעילותו באתר במקרים הבאים:
 • לשם אספקת השירותים ללקוח, ועל מנת ליידע את הלקוח בדבר שירותים שונים העשויים לעניין אותו, והמוצעים על ידי "יוביביט" ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה "יוביביט" תהיה רשאית להביא לידיעת הלקוח מידע כאמור באמצעות פרטים שמסר לגבי דרכים להשגתו, כדלקמן:-
        - לכתובת מגוריו או לכתובת אחרת שמסר.
        - לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו.
        - לצג הטלפון הסלולארי שלו באמצעות 'שירות הודעות כתובות על צג הטלפון'.
        - לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותו.
 • לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים ש"יוביביט" ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו באתר לאותו לקוח באופן אישי .
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים, ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את הלקוח אישית/באופן שמי.
 • ליצירת קשר עם הלקוח במקרה הצורך.
 • לצורך תחזוקת האתר.
 • לצורך מעקב אחר פעילותו של הלקוח באתר, בכפוף להוראות הסכם זה, ובכפוף לכל דין.
 • לשם, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויות "יוביביט" על-פי דין.
     במקרה בו הלקוח יהיה מעוניין להפסיק לקבל מידע כלשהו מ"יוביביט" בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, הלקוח יוכל לפנות בכל עת ל"יוביביט" ופנייתו תענה בחיוב לאלתר.
     המידע האישי על הלקוחות נמסר לעובדי "יוביביט" המטפלים בחשבונות הלקוחות בלבד.
     כל מידע אישי על הלקוח נשמר באמצעים פיזיים ואלקטרונים לפי חוק על מנת לשמור על פרטיות הלקוח.

10. סודיות


     "יוביביט" אינה תובעת בעלות על תוכן שהלקוח מפרסם/יפרסם באתר, ולא תחול עליה חובה מכל
סוג כלפי תוכן זה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה . כל תוכן שיימסר על ידי הלקוח בקשר לאתר "זמני" ייחשב כתוכן שנמסר ללא טענה לסודיות.
     שני הצדדים להסכם זה מצהירים שידוע להם שכל מידע שיתקבל אצלם ואצל עובדיהם במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים.
     כל צד מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע סודי שיגיע לידיו ו/או שיועבר אליו על ידי הצד השני תוך כדי ביצוע הסכם זה, אלא אם כן ניתן אישורו המוקדם של הצד השני להפרת הסודיות ובתנאים כפי שייקבעו על ידו.
     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל-כל צד לא יגלה, לא יעתיק, לא יפרסם, לא יעביר, לא יודיע, לא ימסור לאחרים, ולא יעשה כל שימוש בכל מידע שהגיע לידיו עקב, תוך כדי ו/או אגב ביצוע חיוביו על פי הסכם זה ו/או בקשר להסכם, וכך גם לגבי כל ידע, מסמך ונתונים מכל סוג ומין שהם שיגיעו לידי הצד האמור או לידי מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו, אודות הצד השני להסכם, לרבות פעילותו, עסקיו, לקוחותיו, עובדיו, וסודות מסחריים שלו, בין אם מידע כאמור הגיע לידיו (במישרין ו/או בעקיפין) בקשר עם ביצועו של הסכם זה, ובין אם אחרת. כל צד יאפשר גישה למידע סודי אך ורק לאותם מעובדיו המעורבים באופן ישיר בביצועו של הסכם זה.
     לצורך כך , "מידע סודי" כאמור בהסכם זה משמעו - כל סוד מסחרי, ידע (know-how), מידע טכני ו/או כלכלי השייך לאחד מהצדדים, או לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל מידע הקשור לתוכנה, לתיעוד הנלווה אליה, לקוד המקור, לשפת המכונה, לתוכניות עבודה ולנוהלי ביצוע.
     בלי לגרוע מן האמור, "יוביביט" שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק,
     ההתחייבות עפ"י סעיף זה אינה מוגבלת בזמן, אם כי התחייבות הלקוח בנוגע למידע הסודי תפקע חמש שנים מיום חשיפתו.
     עם סיום הסכם זה או על פי בקשתה הכתובה של "יוביביט", על הלקוח להפסיק להשתמש במידע הסודי ולהחזירו או להשמידו.
     תנאי ההסכם אינם מטילים על הלקוח כל חובה בנוגע למידע סודי אם יוכל להוכיח באמצעות ראיות חוקיות מספיקות:
     א.     שהמידע היה ברשותו לפני שקיבל אותו מ"יוביביט", וזאת ללא התחייבות לשמור על סודיותו;
     ב.     שהמידע מהווה כיום, או שיהפוך להיות בעתיד נחלת הציבור שלא כתוצאה ממעשה או מחדל
             של הלקוח, או מבלי שהלקוח הפר/יפר את תנאי ההסכם באופן אחר;
     ג.     שהלקוח קיבל את המידע מצד שלישי, שהייתה לו זכות לגלות את המידע, ולא חלה עליו חובה
לשמור על סודיותו;
     ד.     שהלקוח פיתח את המידע הזה באופן עצמאי, ללא שימוש במידע הסודי וללא מעורבות אנשים 
             שהייתה להם גישה למידע הסודי,
     ה.     אם ניתן צו תקף של בית משפט או גוף ממשלתי אחר, או כפי שיידרש אחרת על פי דין, או כפי 
             שיידרש כדי להוכיח את זכויותיו של מי מהצדדים לפי הסכם זה, וזאת לאחר שתינתן
             ל"יוביביט" הודעה מוקדמת באופן שתתאפשר לה הזדמנות מספקת להתנגד לחשיפת המידע. 
     ידוע לגולש כי "יוביביט" תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: "נזק") העלולים להיגרם 
לגולש באתר "זמני" כתוצאה מגילוי מידע על הגולש בעקבות שימוש באתר "זמני".

11. שירות, אחריות והגבלתה


     אתר "זמני" בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה שבבסיסו, ומידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות הלקוח כמות שהם -(AS-IS), וזמינים כפי שהם
-( AVAILABLE - AS ), בכפיפות להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת.
     שירותיה של "יוביביט" ניתנים לכל פרט ו/או אישיות משפטית אשר יש ביכולתם להתקשר בהסכם מחייב בכפוף לחוקי מדינת ישראל, ואינם מותרים לקטינים.
     באחריותו של כל לקוח, המשתמש בשרותה של "יוביביט", לוודא כי הדבר לא נוגד כל חוק או דין החלים עליו, וכן לדאוג למלא כל חובה חוקית אחרת החלה עליו והנובעת משימוש באתר זה.
     למען הסר ספק, "יוביביט" אינה אחראית לגבי שימוש בשירותיה, בכל צורה ודרך שהיא, של מי ש'אינו מורשה לשימוש כאמור'.
     השירות מותנה בפעילותם התקינה של כל הגורמים המעורבים ו/או הקשורים לשירותי אינטרנט, ובין השאר, רשת הטלפונים הארצית, ספקי האינטרנט של הלקוח, , שרתי "יוביביט", ו/או המשתמש וכל ציוד ו/או חומר אחר הקשור ברשת האינטרנט.
     מודגש כי מערכת "זמני" משתמשת בשרתים חזקים, הנמצאים בישראל, בעלי זמינות גבוהה ביותר. יחד עם זאת עלולות להיות לעיתים הפסקות זמניות בשירות, שאינן בשליטת "יוביביט". "יוביביט" ערוכה להמשיך במתן השירותים מהמקום בו הופסקו, גם לאחר נפילת שרת או הפסקת חשמל, או אפילו סגירת התוכנה בשוגג ע"י המפעיל.
     "יוביביט" תנקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי הלקוחות. עם זאת "יוביביט" אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים.
     ידוע ללקוח כי "יוביביט" ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר "זמני" יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר "זמני".
     בד בבד "יוביביט" אינה מתחייבת שאתר "זמני" יהיה חסין מפני גישה בלתי חוקית ו/או יהיה חסין
מפני וירוסים, או מרכיבים מזיקים אחרים.
     לפיכך "יוביביט" לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי הלקוח, הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה של "יוביביט".
     באחריות הלקוח לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן
מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות, או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים.
     "יוביביט" לא תשא באחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, כלפי הלקוח ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק תוצאתי ישיר/עקיף, או נסיבתי, נלווה, מקרי,או משתמע, עונשי או מיוחד, לרבות לכל דבר או עניין הנוגע למידע שמפורסם באתר, כולל לגבי עצם פרסומו באתר, צורת ההודעה, רהיטות ותקינות השפה, משלוח של מידע חסוי, רגיש או בלתי הולם דרך האתר וגו',וכן לגבי אובדן עבודה ועסקים, הפסקה והפרעה לעסקים, אובדן רווחים, אובדן חסכון, פגיעה במוניטין, אובדן נתונים/בסיס נתונים/מידע, עלויות אספקה של שירות חלופי, או כל נזק כספי או אחר, או לטענה כלשהי של צד שלישי כלשהו, הנובעים משימוש או מאי-יכולת להשתמש בתוכנה, או הקשורים באופן אחר להוראה כלשהי של הסכם זה, לרבות במקרה של עוולה נזיקית, הפרת חוזה, הפרת חובת תום הלב, או חובת זהירות או באופן אחר, אפילו אם "יוביביט" קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאלה.
     למען הסר ספק- "יוביביט" אינה מתחייבת שהשירות יינתן כסדרו, באופן מאובטח וללא תקלות
ו/או הפסקות ו/או טעויות, ו/או לא יופרע ו/או לא יעוכב מכל סיבה שהיא, עקב כוח עליון ו/או התערבות זדונית של גורם זר בשרתים ו/או כשלים בתוכנה/בחומרה/בקווי תקשורת, ו/או נתונים שגויים ו/או תקלות טכניות, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין (לרבות רשלנות). כמו כן "יוביביט" לא תשא באחריות מוחלטת, לרבות למוצרים פגומים או כל דבר אחר.
     "יוביביט" מתנערת מפורשות מכל מצג שהוא, והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בין היתר, בדבר ו/או בקשר עם מסחריות והתאמה למטרה ספציפית.
     "יוביביט" אינה יוצרת כל מצג, והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, והיא אינה מתחייבת כי השירות נשוא הסכם זה יתאים לדרישות הלקוחות ו/או יסופק ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח, וללא שגיאות, פגמים וטעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטה במידע.
     ידוע ללקוח כי באתר "זמני" ובשירותיו נמצאים קישורים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים שאינם שייכים ל"יוביביט" (אתרי צד ג’). קישורים לאתרים אלה מופיעים לנוחיות הלקוח בלבד, ואין ל"יוביביט" כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
     בין אם הייתה לאתר "זמני" שליטה על הפרסום ובין אם לאו- "יוביביט" אינה אחראית לשירותים הנמצאים באתר "זמני" או באתרים מקושרים, לזמינותם, לחוקיותם, אמינותם, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם,רמת עדכונם, מידת התאמתם ללקוחות והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג’ כמתן גושפנקה, עידוד, אישור/הסכמה, המלצה/הצעה או הבעת דעה/העדפה על-ידי האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו לאותם האתרים המקושרים, לרבות באשר
לשירותים ,למסמכים, לפרסומים ולכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים (כולל דעותיהם/עמדותיהם), או למוצרים המוצגים בהם. "יוביביט" אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל נזק, אי-נוחות אובדן, עוגמת נפש ו/או תוצאות ישירות ועקיפות, שייגרמו לרכושו של הלקוח או לכל צד שלישי בגלל כל מודעה או תוכן אחר כלשהו שהלקוח ימסור לפרסום באתר בשל שימוש בתכנים אלו. כניסת המשתמש לאתרים המקושרים לאתר "זמני" היא באחריותו המלאה של המשתמש, ואין תחליף לשיקול דעתו העצמאי ולהישענותו על נתונים אחרים בהתחשב בצרכיו.
     "יוביביט" רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
     "יוביביט" מביאה בזאת לידיעת המשתמש כי אתרי תוכן וספקי תוכן נוהגים לקבוע תנאי פטור מאחריות ותנאי הגבלת אחריות החלים עליהם כלפי כל מי שמשתמש בשירותים ו/או בתכנים ו/או במידע המסופק על ידם, ולפיכך, אחריותם, אחריות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם, עשויה להיות מוגבלת אף היא בהתאם לתנאי הפטור הקבועים באתריהם ו/או בהסכמיהם, ועצם הסכמת המשתמש לקבל את תכניהם עשויה להתפרש כהסכמה לתנאי הפטור והגבלת האחריות שלהם.
     במקרים בהם "יוביביט" מציגה באתר /באמצעות האתר פרסומות וחומר הקשור לקידום מכירות של צדדים שלישיים- כל הקשרים שנוצרו בין אותם צדדים שלישיים לבין לקוחות האתר, לרבות התכתבויות ביניהם, הרשמה למשרה, קשרים מסחריים, תשלום ואספקה של טובין או שירותים בקשר לכך, וכל ההוראות והתנאים האחרים, ההתחייבויות או המצגים הקשורים בעסקאות אלה, יהיו תקפים אך ורק במסגרת מערכת היחסים שבין לקוחות האתר לבין המפרסמים האמורים.
     "יוביביט" לא תהיה צד בשום עסקה שהתבצעה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר "זמני",
או באמצעות קישור לאתר אחר. לא תחול על"יוביביט" כל אחריות או חבות לכל הפסד או נזק מכל סוג שיגרמו כתוצאה מעסקאות אלה או כתוצאה מהשתתפותם של מפרסמים אחרים לבד מ"יוביביט" באתר.
     "יוביביט" תעשה מאמץ להעביר ללקוח את כל הדואר האלקטרוני הממוען אליו לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, הרשומה אצלה, אולם, בשל טבעו של הדואר האלקטרוני ", יוביביט" אינה יכולה לערוב להעברת דואר אלקטרוני זה.
     הלקוח מסכים בזאת שלא לבוא בתביעת אחריות כלפי "יוביביט" בגין כל נזק או הפסד שנגרם כתוצאה משימוש, הסתמכות על תוכן, או שירות כלשהוא שניתן באתרים אחרים אלו, ולא תוטל על "יוביביט" שום אחריות מלבד אותה אחריות שניתנה במפורש בתקנון זה.
     אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, ו/או אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך ל"יוביביט".
     אם הלקוח אינו שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר "זמני", או מאחד או יותר מתנאי השימוש, לרבות תנאים שתוקנו על ידי "יוביביט", הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש באתר, ולא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "יוביביט".

12. זכויות יוצרים וקניין רוחני


      ידוע ללקוח כי התוכן באתר, לרבות רשומות של עסקים ונותני שירותים, תוכנה, יישומיה, קוד מחשב, קבצים, עיצוב, טקסט, גרפיקה, איורים,מוסיקה, קול/צליל,גרפים, תמונות, וידאו, ו/או כל חומר או מידע המוצגים באתר "זמני", וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לו ע"י "יוביביט", הוא רכושה של "יוביביט" ו/או של ספקים של "זמני" בלבד,
לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש, ומוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, או סודות
מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים, באמצעות חוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני, האמנות הבינלאומיות וכל התחיקה הישראלית החלה בעניין, וכל שימוש בלתי מורשה בכתב ו/או מראש בחומר בכל דרך שהיא – לרבות באמצעים אלקטרוניים או מכאניים, בצילום או בהקלטה- עלול להפר זכויות יוצרים וסימני מסחר .
     סימני המסחר -(כמו-הלוגו של האתר ושל "יוביביט", השמות, הסיסמאות, וסימני היכר אחרים המשמשים את "יוביביט" בקשר לשרותיה )- המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של "יוביביט".
כל הסימנים האחרים ומודעות הפרסומת המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם המפרסמים באתר.
     לקוח המפרסם הודעה/הודעות "דרושים" באמצעות אתר "זמני" עושה שימוש חוקי בזכות קניין רוחני של ""יוביביט", ומעניק ל-"יוביביט" ו/או לצד שלישי ו/או למשתמשים אחרים את
הזכות להשתמש כחוק במידע ו/או בחומר שפרסם, כאשר התכנים שהלקוח מוסר לפרסום באתר "זמני" יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, והוא מודע ומסכים לכך.
     התכנים באתר מיועדים לשימוש אישי ופרטי ובקשר למהלך העסקים הרגיל של הלקוח בלבד. הלקוח מתחייב לעשות שימוש באינפורמציה המתקבלת מאתר "זמני" למסחר/לעסקים דרך האתר בלבד, ושלא לעשות באינפורמציה שימוש מסחרי מעבר לכך.
     "יוביביט" מעניקה ללקוח בזה, כמשתמש, אישור/רישיון אישי שאינו ניתן להעברה, להשתמש בתוכנה לצורך הזנת פרטיו וכן לתצוגה ולקבלת מידע (לרבות אפשרות להוריד מידע ולהדפיסו), וזאת בתנאי שיקפיד על קיום כל האמור בהודעות על זכויות יוצרים וכל ההודעות האחרות.
     הלקוח לא רוכש זכויות כלשהן בתוכנה ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בה, למעט זכות השימוש בה, כמפורט בהסכם זה, והוא לא רשאי לעשות כל שימוש באתר "זמני" וביישומיו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.
     הלקוח מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות יוצרים של שירותי "יוביביט", בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
     לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
     "יוביביט" אינה טוענת לבעלות על תכנים שהלקוח מוסר לפרסום באתר.
     יחד עם זאת, כאשר הלקוח מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר הלקוח מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בהם, וכי הנו רשאי למסור אותם לפרסום.
אם הלקוח אינו היוצר או בעל הזכויות בתכנים שהוא מוסר לפרסום, הוא מאשר שהנו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר, ולתת בהם זכויות שימוש.
     הלקוח מתחייב שלא להעתיק/לשכפל, או לפרסם, או לבצע, או להעביר, או להפיץ/לשדר, או להציג, או להנפיק רישיון, או למכור/לחכור/להשאיל, כל חומר שהוא אינו בעליו, ואשר מוגן בזכויות יוצרים- בין אם הוא רשום ככזה ובין אם לאו, וזאת באופן זמני או קבוע -וכך גם לגבי סימן מסחרי, או כל
אינפורמציה ששייכת ל"יוביביט" כבעל קניין רוחני של אתר "זמני" על כל מרכיביו, בין על ידו ובין
באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי- אלקטרוניים, מכאניים' הקלטה וגו', לצורך מטרה
מסחרית או שאינה מסחרית,אלא לאחר קבלת הסכמה בכתב ומראש מ"יוביביט" לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד,עריכה או תרגום שנעשו על ידי "יוביביט" או מי מטעמה.
     כמו כן הלקוח מתחייב, להימנע מכל פעולה של שינוי ו/או המרה ו/או פירוק ו/או "הנדסה לאחור" של התוכנה ו/או חלקה, וכן שלא להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג', לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, ו/או להימנע מכל פעולה כנגד זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות
אישית אחרת של צדדי ג' כלשהם, וכן לא יוציא מידע מהקשרו, או שיציגו באופן שיש בו משום חוסר הגינות, הטעייה או הפלייה.
     למען הסר ספק- אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר "זמני", ובכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר
שיכילו תכנים מאתר "זמני". בכלל זה ומבל לגרוע מכלליות האמור לעיל- חל איסור קצירה , כך
שהמשתמש, אינו רשאי להפעיל מערכות לקצירת כתובות דואר אלקטרוני מעמודי האתר, ולא ישתמש באתר על מנת לאסוף מידע על כל אדם אחר.
     איסור כנ"ל אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
     הלקוח לא יסיר כל הודעה על זכות יוצרים, סימן מסחרי או זכות קניין רוחני אחרת הכלולים באתר ובשירותים, וכן לא יציג את אתר "זמני" או חלקים ממנו/מתכניו בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו "יוביביט", אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
     כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש ישא בכל ההוצאות אשר יגרמו ל"יוביביט" ו/או ללקוחות "יוביביט" ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון הלקוח, וזאת - מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע ל"יוביביט" על פי ההסכם ועל פי הדין.

13. פיצוי ושיפוי העלויות, ההוצאות, החבויות והנזקים


     הלקוח יפצה וישפה את “יוביביט” ו/או את ספקי המידע שלה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום
שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר יגרמו ל"יוביביט" ו/או למי מטעמה על ידי הלקוח כתוצאה מכך שהלקוח לא יקיים הוראות הסכם זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהלקוח מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של הלקוח, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
     הלקוח נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם "יוביביט" או מי מטעמה הינו
צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא.
     במקרה והלקוח הינו "המעסיק"-
       א. הלקוח לבדו אחראי לכל נזק שייגרם למי מהעובדים שהועסקו מטעמו במסגרת/כתוצאה
           מהסכם זה, ו/או לכל נזק שיגרום מי מהעובדים הנ"ל, לרבות לצד ג' כלשהו, כאשר ל"יוביביט"
           לא תהיה כל חבות בקשר לאמור.
       ב. הלקוח מתחייב לשפות את "יוביביט" בגין כל תשלום אותו תשלם ו/או תחויב לשלם לפי כל דין
           ו/או הסכם ו/או פסק דין ו/או בדרך אחרת, והנובע מהעסקתם של 'עובדי הלקוח' ו/או הנובע
           מזכויות "עובד" שלהם, עפ"י כל דין, ו/או כל תביעה הקשורה לעובדים אלו, לרבות נזקי גוף 
           ונזקי רכוש, שייגרמו לכל אדם ו/או תאגיד על ידי מי מעובדי הלקוח שהופנה לעבודה אצל
          הלקוח באמצעות "זמני", בין אם הנזק נגרם בגין מעשיו של עובד זה, בין בגין מחדליו ובין בגין
          רשלנותו, וכן- בין אם הנזק נגרם על ידי העובד במישרין או בעקיפין.
     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם הלקוח את סכומי הנזק הנובעים מאחריות, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי "יוביביט". דרישת תשלום כנ"ל של "יוביביט" תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של "יוביביט" בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.
     הלקוח יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ""יוביביט" ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של הלקוח לנזק כאמור.
     התרופות המוענקות ל"יוביביט" הן מצטברות אחת לשנייה, ואין בהסכם זה כדי לשלול את זכותה של
"יוביביט" לקיזוז, פיצוי, שיפוי או כל סעד נוסף מכוח דין והסכם.
      "יוביביט" מתחייבת לספק ללקוח שירות מוגבל בכפוף להסכם זה, בהתאם לתפריט המופיע באתר ובהתאם להזמנת הלקוח.
     אם הלקוח הוכיח כי לא קיבל את השירות המוזמן עבורו שילם, "יוביביט" מתחייבת להשיב לו את כספו בכפוף לחוקי המכר ולחוקי הגנת הצרכן של מדינת ישראל.
     לצורך קבלת שיפוי על הלקוח לפנות להנהלת "יוביביט", ולהציג את ההוכחות לכשל בשירות, וכן להוכיח כי שילם עבורו.

14. ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט


     על הסכם זה יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל, לרבות הוראות חוק החוזים -(תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1971, והוא יפורש באופן בלעדי בהתאם לדיני מדינת ישראל, ולא תהיה תחולה ל'כללי ברירת הדין הבינלאומי' הקבועים בהם.
     הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלה ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם
השימוש באתר "זמני", ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי "יוביביט", בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו``ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי יו``ר
לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
     הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר ירושלים.
     הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.
     הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
     סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל
עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה
שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה
נתונה לבית-המשפט המוסמך בירושלים, בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968.
     הלקוח מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור. ומוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות, או מכל סיבה שהיא.
     היה ו"יוביביט" תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, הנובע מכל מעשה או מחדל של הלקוח, היא תהיה רשאית לצרף את הלקוח כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם הבוררות הנ"ל.
     אדם שאינו חלק או צד בהסכם זה- לא חלות עליו זכויות/חובות כלשהן בחוזה זה.
     כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.
     רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר "זמני" יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
     השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה.

15. הודעות


     כתובות הצדדים בכל הנוגע לחוזה זה הן כמצוין בטופס הזמנת השירותים המקוון/הידני וב"הסכם ההתקשרות"- (במקרים בהם נחתם). כל הודעה שתישלח לפי כתובות אלה ב'דואר רשום' תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור שבוע מעת שנשלחה.
     על מנת להבטיח כתובות מעודכנות – "יוביביט" והלקוח מתחייבים להודיע זה לזה, על כל שינוי בכתובותיהם.
     "יוביביט" תהא רשאית לשלוח הודעות שונות לגולש ו/או למנוי באחת מהדרכים הבאות:
 • באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר.
 • באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש או המנוי כפי שנמסרה על ידו.
     כל ההודעות שישלחו ל"יוביביט"/לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל.
     במקרה של הודעות שישלחו ללקוח/למנוי באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
     הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי התקנון המפורטים לעיל . בלחיצה על הכפתור "אני מסכים"
באתר "זמני" הלקוח מסכים לתוכנו של ההסכם ללא כל סייג, ומאשר כי ינהג עפ"י הכתוב בו.